Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch

Kế hoạch BDTX giáo viên năm hoc 2019 - 2020 của nhà trường

8/25/2019 7:13:22 AM
Kế hoạch BDTX giáo viên năm hoc 2019 - 2020 của nhà trường

        PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA    TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

 Số: 44/KH-THCS

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thanh Thạch, ngày 10 tháng 8 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2019 - 2020

         Thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28/3/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo; Công văn số 1789/SGDĐT-GDCN-TX ngày 29/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019-2020; Kế hoạch số 368/KH-PGD&ĐT ngày 08/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về kế hoạch công tác BDTX giáo viên năm học 2019- 2020,

        Trường THCS Thanh Thạch xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2019-2020 với những nội dung sau đây:

   A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

   I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.

  1. Thun li:

   - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa nên việc triển khai công tác BDTX có nhiều thuận lợi.

   - Các Công văn hướng dẫn về chương trình, kế hoạch BDTX được gửi kịp thời qua email nhà trường nên thuận tiện trong triển khai thực hiện.

   - Nhà trường đã xây dựng được hệ thống máy tính nối mạng Internet, tất cả các giáo viên đều có máy tính nối mạng và hầu hết đều biết sử dụng Internet nên thuận lợi trong việc tự bồi dưỡng và bồi dưỡng qua mạng.

   - Hiệu trưởng nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác BDTX coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu trong công tác giảng dạy và giáo dục.

  2. Khó khăn:

  - Một số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác BDTX nên chưa đầu tư đầy đủ về thời gian và công sức cho công tác BDTX.

       - Việc thu hoạch công tác BDTX còn gặp khó khăn trong việc ra đề và chấm bài thu hoạch cho giáo viên.

II. Đặc điểm về đội ngũ:

Số lượng CB, GV, NV

Trình độ đội ngũ CBQL

Trình độ đội ngũ GV

Tổng số

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

18

02

12

04

0

02

0

0

0

11

01

0

 B. KẾ HOẠCH CHUNG

           I. Mục tiêu của việc BDTX:

          1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2019 -2020 của cấp THCS; yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Bình, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

          2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, về tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả của công tác BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của cán bộ quản lý nhà trường. 

           II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên

  1. Nội dung 1: Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/năm học/giáo viên)

  Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển GD&ĐT ở cấp THCS, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tập trung đi sâu các nội dung sau:

 - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

 - Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 - Nghị quyết số 142/2016/QH13, ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

 - Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

 - Chỉ thị nhiệm vụ năm học cấp THCS và THPT của Bộ GD&ĐT, của sở GD&ĐT Quảng Bình, của phòng GD&ĐT Tuyên Hóa; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục…

  2. Nội dung 2: Bồi dưỡng nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (30 tiết/ năm học/giáo viên).

TT

Tên giáo viên

Bộ môn

Tên chuyên đề

 

Mục tiêu cần đạt

Thời gian tự học (Tiết)

Thời gian học tập trung (Tiết)

Lý thuyết

Thực hành

1

Toán

Kĩ thuật xây ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo môn học

- Nắm được các quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đáng giá kết quả dạy học theo bộ môn.

- Thực hành quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đáng giá kết quả dạy học theo bộ môn

20

0

10

2

Hợp

3

Hằng

Hóa

4

Ánh

Văn

5

Phú

6

Minh

Sinh

7

Duy

Sử

8

Nguyệt

9

Hải

Địa

10

Liễu

Anh

11

Đức

Thể dục

Nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn chạy trong môn Điền kinh

Giúp giáo viên nắm vững các nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỷ thuật các môn chạy trong môn Điền kinh THCS. Từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn giảng dạy.

15

5

10

             3. Nội dung 3:

             Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (60 tiết/ năm học/giáo viên). Cụ thể các Mô đun cho tất cả các giáo viên của tất cả các môn như sau:

Mô đun

Tên nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu

Thời gian tự học (t)

Thời gian học tập trung

Lý thuyết

Thực hành

THCS

16

Hồ sơ dạy học

1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS

2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học

3. Ứng dụng CNTT trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định

10

2

3

THCS

38

Giáo dục hòa nhập (GDHN) trong giáo dục THCS

1. Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập

2. Thực hiện giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS

Phân tích được các khái niệm cơ bản và các yếu tố của GDHN trong giáo dục THCS

5

10

0

THCS

39

Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THCS

2. Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS

3. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS

Lập được kế hoạch và thực hiện được kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

8

2

5

THCS

40

Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS

2. Nội dung phối với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS

3. Một số biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh THCS

Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội  trong giáo dục học sinh THCS

8

2

5

             III. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên

         1. Đối với hình thức bồi dưỡng tập trung:

- Phòng GD&ĐT phối hợp với TTGD-DN huyện triển khai và tổ chức bồi dưỡng tập trung cho giáo viên về nội dung, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

- Nhà trường tiến hành triển khai bồi dưỡng chuyên đề Kĩ thuật xây ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo môn học theo chỉ đạo của công văn 1516/SGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình.

2. Đối với hình thức tự học:

Căn cứ vào các nội dung đã quy định về BDTX của Phòng GD&ĐT và kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường năm học 2019-2020,  giáo viên lập kế hoạch tự học và thực hiện trong cả năm học.

Nhà trườn hướng dẫn giáo viên tự học, kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường.

Hướng dẫn giáo viên tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ và Sở GD&ĐT được tổ chức trên website, diễn đàn.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa: Giáo viên học tâp qua mạng Internet.

IV. Đối tượng miễn, giảm hoãn bồi dưỡng thường xuyên

         1. Được miễn: Trần Đức Toàn (Nghỉ hưu vào tháng 1/2020)

         2. Được giảm: Không

         3. Được hoãn: Không

V. Tổ chức thực hiện:

         1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

         - Hướng dẫn các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn và giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

         - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại và báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng GD&ĐT theo quy định.

         - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

         - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.       

         2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn:

         - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của tổ theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

         - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên nhà trường theo quy định.

         - Đề nghị nhà trường trình các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ CM, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

         3. Trách nhiệm của giáo viên

         - Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân (mẫu M1), báo cáo tổ chuyên môn và trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt. Hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của nhà trường.

   - Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

           C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

 

 

 

 

Từ ngày 12 đến 15

tháng 8/2019

- Nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX của giáo viên năm học 2019-2020.

 

- Hiệu trưởng.

- Phó hiệu trưởng

 

Hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2019-2020 của nhà trường.

Từ ngày 16 đến 17

tháng 8/2019

- Trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2019-2020 của nhà trường.

- Hiệu trưởng.

Kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2019-2020 của nhà trường được phòng GD&ĐT phê duyệt.

Ngày 20/8/2019

- Nhà trường phổ biến kế hoạch BDTX GV của Phòng, nhà trường đến giáo viên và tổ CM

- Hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ.

- Hiệu trưởng

- Phó hiệu trưởng.

- Tổ trưởng CM, GV

- Giáo viên và tổ chuyên môn nắm được kế hoạch BDTX giáo viên của phòng GD&ĐT và của nhà trường.

- Tổ trưởng biết cách xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ.

Từ 21

đến

24/8/2019

- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ.

- Nhà trường phê duyệt kế hoạch BDTX giáo viên của tổ.

- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

 

- Hiệu trưởng

- Phó hiệu trưởng

- Tổ hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên của tổ.

 

- Nhà trường phê duyệt kế hoạch BDTX giáo viên của tổ.

Từ 26

đến

30/8/2019

- Tổ CM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên.

- Giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên.

- Tổ CM và nhà trường phê duyệt kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên.

- Tổ trưởng CM.

- Tổ phó CM.

 

 

- Giáo viên.

 

 

- Hiệu trưởng.

- Phó hiệu trưởng

- Giáo viên hoàn thành xây dựng kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên.

 

 

- Tổ CM và nhà trường hoàn thành phê duyệt kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên.

Tháng 9/2019

Tiến hành BDTX và thu hoạch nội dung 1

Giáo viên, Tổ CM

Nắm được các nội dung cơ bản các văn bản nội dung 1

Tháng 10/2019

- BDTX nội dung 2

- Giáo viên tự học

- Bồi dưỡng tập trung

Nắm lý thuyết về nội dung bồi dưỡng theo nội dung chương trình BDTX giáo viên quy định.

 

Tháng 11/2019

BDTX nội dung 2

Thu hoạch nội dung 2

- Giáo viên tự học

- Bồi dưỡng tập trung

GV tiến hành thu hoạch Nội dung BDTX 2 theo câu hỏi

-Trao đổi, thảo luận những nội dung về lý thuyết mà mình đã tiếp thu được từ việc tự học nội dung 2

-Thực hành những nội dung đã tiếp thu được vào quá trình giảng dạy, hoàn thành các đề kiểm tra theo môn học.

Hoàn thành bài thu hoạch theo đúng quy định

Từ 2 đến 14

tháng 12/2019

BDTX nội dung 3.

GV tự học 10 tiết của Mô đun THCS 16: Hồ sơ dạy học

 

- Giáo viên tìm hiểu lý thuyết về xây dựng hồ sơ dạy học, sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học

- Tìm hiểu cách ứng dụng CNTT trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

- Nắm được cách xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định.

- Biết ứng dụng CNTT vào dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định.

Từ 16 đến 31

tháng 12/2019

BDTX nội dung 3

GV bồi dưỡng tập trung với 2 tiết lý thuyết và 3 tiết thực hành của mô đun THCS 16

- Giáo viên thực hành xây dựng hồ sơ dạy học, sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học

- Thực hành ứng dụng CNTT trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

- Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định.

- Ứng dụng CNTT vào dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định.

28/12/2019

Sơ kết công tác BDTX năm học 2019-2020

Toàn thể giáo viên

- Đánh giá BDTX nội dung 1 và 2

- Báo cáo sơ kết công tác BDTX năm học 2019-2020 (nộp về phòng trước 6/01/2020)

Từ 1 đến 18

tháng 01/2020

BDTX nội dung 3

GV tự học 05 tiết của Mô đun THCS 38: Giáo dục hòa nhập (GDHN) trong giáo dục THCS

Tiến hành tìm hiểu những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập

 

Nắm được các khái niệm cơ bản về GDHN trong giáo dục THCS

Từ 20 đến 31

tháng 01/2020

BDTX nội dung 3

GV bồi dưỡng tập trung với 10 tiết lý thuyết của mô đun THCS 38

Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS

Phân tích được các khái niệm cơ bản và các yếu tố của GDHN trong giáo dục THCS

Từ 3 đến 15

tháng 02/2020

BDTX nội dung 3

GV tự học 08 tiết của Mô đun THCS 39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

 

- Giáo viên tìm hiểu về vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THCS

- Tự Tìm hiểu các nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS

- Nắm được vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THCS

- Nắm được các nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS

Từ 17 đến 28

tháng 02/2020

BDTX nội dung 3

GV bồi dưỡng tập trung với 2 tiết lý thuyết và 5 tiết thực hành của mô đun THCS 39

Trao đổi kinh nghiệm và thực hành một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS

Lập được kế hoạch và thực hiện được kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Từ 2 đến 14

tháng 3/2020

BDTX nội dung 3

GV tự học 08 tiết của Mô đun THCS 40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Giáo viên tự tìm hiểu vai trò và mục tiêu và các nội dung của việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS

Nắm được vai trò và mục tiêu và các nội dung của việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS

Từ 16 đến 31

tháng 3/2020

BDTX nội dung 3

GV bồi dưỡng tập trung với 2 tiết lý thuyết và 5 tiết thực hành của mô đun THCS 40

Trao đổi kinh nghiệm và thực hành một số biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh THCS

Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội  trong giáo dục học sinh THCS

Tháng 4/2020

Thu hoạch nội dung 3

Giáo viên tiến hành viết thu hoạch

Hoàn thành bài thu hoạch theo đúng quy định

Tổng kết BDTX tại trường

- Tổ hoàn thành các biểu mẫu, thống kê, báo cáo cho nhà trường.

- Nhà trường đánh giá kết quả BDTX của giáo viên

- Các bài thu hoạch.

 

- Các biểu mẫu, thống kê.

 

- Kết quả xếp loại BDTX

Tháng 5/2020

Tổng kết BDTX tại Phòng GD&ĐT

- Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên.

- Đề xuất cấp giấy chứng nhận BDTX cho giáo viên

Giấy chứng nhận BDTX

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2019- 2020. Đề nghị các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch, nghiên cứu nội dung các văn bản và thực hiện đúng theo tinh thần của kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thanh Lương

                         

                         

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
          
TRƯỞNG PHÒNG               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình