Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Báo cáo

Báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

9/8/2018 7:51:14 PM
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 2020

 


             ĐẢNG BỘ XàTHANH THẠCH                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS THANH THẠCH                              

                                   *                                                                                                                                          Thanh Thạch, ngày    tháng 9  năm 2017

                   Số: 01-BC/CBTHCS

BÁO CÁO

 CHÍNH  TRỊ  CỦA BAN CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017

              TRÌNH  ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM  KỲ 2017 - 2020

 

       - Đại hội  Chi bộ Trường THCS Thanh Thạch lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 - 2020 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ và nhân dân Thanh Thạch đang phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2017 - 2020. Toàn Đảng, toàn dân đang tích cực phấn đấu, huy động mọi nguồn lực để  đầu tư  xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân .

       - Trường THCS Thanh Thạch bước vào năm học mới với khí thế mới. Tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh trong nhà trường đang tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành phát động .

       - Những năm gần đây, cảnh quan, môi trường giáo dục của nhà trường đã có nhiều thay đổi, nhà trường ngày một đẹp hơn, chất lượng giáo dục được cải thiện qua từng năm, mọi hoạt động trong nhà trường ngày càng quy củ, nền nếp  và có chất lượng hơn.

       - Trong sự thay đổi đó của nhà trường, vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng là rất quan trọng, góp phần quyết định mọi thắng lợi của nhà trường. Trong Đại hội chi bộ lần này, chi bộ Trường THCS Thanh Thạch xin tổng kết lại tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và vạch ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 của chi bộ với những nội dung sau đây:

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017

   A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

     1. Thuận lợi

        - Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, của phòng GD&ĐT và sự nổ lực không mệt mỏi của các tổ chức, đoàn thể, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là điều kiện tốt để chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017.

     - Chi bộ Trường THCS Thanh Thạch qua 6 nhiệm kỳ hoạt động chi bộ đã trưởng thành lớn mạnh không ngừng về chính trị tư tưởng và tổ chức. Đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực sự là hạt nhân đoàn kết trong Đảng, trong các tổ chức đoàn thể quần chúng, xây dựng được niềm tin của quần chúng đối với chi bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị .

       - Chi bộ trường THCS Thanh Thạch có 12 đảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 9/12 (75%), có 2 đ/c trình độ trung cấp chính trị.  Chi boä  ñaõ phaùt huy toát vai troø laõnh ñaïo cuûa chi boä Ñaûng trong tröôøng hoïc, xaây döïng tröôøng phaùt trieån maïnh veà caùc maët ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu nhieäm vuï chính trò cuûa ngaønh vaø Nghò quyeát Ñaïi hoäi Chi boä nhieäm kyø 2015 - 2017 ñeà ra.

        - Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương được giữ vững đã tạo điều kiện cho chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong trường  học .

       2. Khó khăn

  - Cơ sở vật chất thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

  - Điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định. Gia đình theo đạo Thiên chúa giáo là 95%, đại đa số gia đình đông con, có từ 3 con trở lên, sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng không nhỏ trong công tác giáo dục.

  - Một số bậc phụ huynh thiếu quan tâm, chưa xác định đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện của con, em mình. Một bộ phận học sinh chưa ngoan, thiếu động cơ, ý thức trong việc tu dưỡng đạo đức, khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập.

  - Các tệ nạn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp nguy cơ xâm nhập học đường cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh nhà trường.

          B. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - CHUYÊN MÔN- PHONG TRÀO .                                              

       I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

       1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - chuyên môn của ngành

        Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, Cấp ủy chi bộ đã tổ chức triển khai quán triệt trong chi bộ và nhà trường, xây dựng nghị quyết và lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

       1.1. Quy mô lớp, học sinh

       * Năm học 2015 - 2016

       - Số lớp: 08 

- Số học sinh: 224                                                      

       *Năm học 2016 - 2017

        - Số lớp: 08 

        - Số học sinh: 216                                                        

        - Huy động trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6: 61/61 tỷ lệ 100%, năm học 2017 – 2018 tuyển sinh vào vào lớp 6: 45/45 tỷ lệ 100%.

       

        - Công tác duy trì sĩ: Năm học 2015-2016 duy trì sĩ số 98,7%.

        - Công tác PCGD trên địa bàn: Giữ vững chuẩn đạt về PCGDTH M3, PCGDTHCS M2 và XMC M2  năm 2016.

       1.2. Kết quả giáo dục học sinh

       * Năm học 2015 - 2016

        - Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 142/219 tỷ lệ 64,8%;  Khá: 60/219 tỷ lệ 27,4%  

                                             TB: 17/219 tỷ lệ 7,8%; Yếu: 0

        - Xếp loại văn hóa: Giỏi: 14/219 tỷ lệ 6,4%;  Khá: 81/219 tỷ lệ 37% 

                                         TB: 115/219 tỷ lệ 52,5%; Yếu: 9/219 tỷ lệ 4,1%

        - Học sinh lớp 9 đươc xét công nhận TNTHCS: 60/62 tỷ lệ 96,8%.

        - Đạt 01 giải 3 môn bóng bàn Hội khỏe Phù Đổng huyện.

        * Năm học 2016 - 2017

        - Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 121/215 tỷ lệ 56,28%;  Khá: 83/215 tỷ lệ 38,6%  

                                             TB: 11/215 tỷ lệ 5,12%; Yếu: 0

        - Xếp loại văn hóa: Giỏi: 10/215 tỷ lệ 4,65%;  Khá: 76/215 tỷ lệ 35,35% 

                                         TB: 120/215 tỷ lệ 55,81%; Yếu: 9/215 tỷ lệ 4,19%

        - Học sinh lớp 9 đươc xét công nhận TNTHCS: 44/45 tỷ lệ 97,8%.

        - Đạt 02 giải nhì, 02 giải 3, 02 giải KK các Hội thi học sinh THCS cấp huyện.

        1.3. Đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên

        * Năm học 2015 - 2016

         - Tổng số : 23  Trong đó:   + Quản lý: 2

                                                     + Giáo viên: 16

                                                     + Nhân viên: 5

  - Xếp loại công chức, viên chức, hợp đồng lao động: Hoàn thành xuất xắc

nhiệm vụ 4/23; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 17/23; Hoàn thành nhiệm vụ 2/23.

         - Công tác thi đua khen thưởng:

  + Chủ tịch UBND huyện khen: 01/23

         + Lao động tiên tiến: 10/23

         + Hoàn thành nhiệm vụ: 13/23

         + Giáo viên TPTĐG cấp huyện: 01

         + Giáo viên CNLG cấp huyện: 01

         * Năm học 2016 - 2017

          - Tổng số : 22 Trong đó: + Quản lý: 2.

                                                  + Giáo viên: 15.

                                                  + Nhân viên: 5.

   - Xếp loại công chức, viên chức và hợp đồng lao động: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2/23;  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 18/23; Hoàn thành nhiệm vụ 2/23; Không đánh giá: 1/23 (ốm dài ngày)

         - Công tác thi đua khen thưởng:

  + Chiến sỹ thi đua cơ sở: 01/23

  + Chủ tịch UBND huyện khen: 02/23

         + Lao động tiên tiến: 13/23

         + Hoàn thành nhiệm vụ: 08/23

         + Không dự xếp: 01/23

         + Giáo viên đạt giải ba dạy giỏi cấp tỉnh: 01(Đ/c Hiến)

         + Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 02

         2. Lãnh đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

         - Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị theo kế hoạch của Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW “ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tinh thần và thái độ chấp hành, thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên trong chi bộ có nhiều tiến bộ; mỗi một đồng chí đã có ý thức cao trong hội họp cũng như trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Chi bộ đã có kế hoạch chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động như: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

        3. Lãnh đạo thực hiện qui chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

       - Chi bộ đã có kế hoạch để nhà trường tổ chức được Hội nghị viên chức vào đầu mỗi năm học nhằm tạo sự đồng thuận trong tập thể, bàn giãi pháp thích hợp để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ từng năm học. Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ và thực sự dân chủ hóa  các hoạt động trong nhà trường.

      - Có kế hoạch chỉ đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; luật “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và luật “Phòng chống tham nhũng”; kinh phí hoạt động chi theo nhu cầu cần thiết chung của nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Chi bộ đã chỉ đạo bộ phận tài chính của nhà trường xây dựng “ Quy chế chi tiêu nội bộ” theo năm tài chính, phù hợp với nguồn kinh phí được trang cấp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, được tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên đồng tình.

       4. Lãnh đạo an ninh trường học

       - Chi bộ  đã có Nghị quyết lãnh đạo xây dựng mô hình “ Trường học an toàn về an ninh trật tự” trong suốt các năm học của nhiệm kỳ; làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến an ninh trật tự, những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội, luật giao thông đường bộ và những quy định của trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

      - Chi bộ chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” gắn với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; cũng cố lực lượng nòng cốt để đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học.

       II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

        - Trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ còn có một số khuyết điểm, tồn tại như: Vai trò đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số đồng chí đảng viên chưa thực sự nổi bật, chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa cao.

        - Trong lãnh đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, chất lượng đạt được chưa cao,có khi còn mang tính hình thức.

        - Công tác lãnh đạo an ninh trường học còn có một số hạn chế, như việc học sinh gây gỗ đánh nhau, hút thuốc lá, vi phạm luật giao thông đường bộ.

        C. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

        I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

         1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

          - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về  “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, mỗi cán bộ, đảng viên đã có những nổ lực, cố gắng  để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã có nhiều sáng tạo trong việc gắn nội dung của cuộc vận động với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với nhà trường, lĩnh vực công tác cụ thể.  

        - Tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập, nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, chống các biểu hiện cục bộ, bè phái, chia rẽ, mất đoàn kết.

        - Chi bộ xác định rõ các yêu cầu trong việc chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch bám sát với tình hình thực tế của địa phương, từ đó động viên cán bộ, đảng viên và viên chức trong nhà trường an tâm công tác, bám trường, bám lớp, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định, đưa phong trào giáo dục của nhà trường ngày một phát triển.

        - Thường xuyên tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đồng thời thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh.         

         2. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên

         - Quán triệt tinh thần nghị quyết Trung ương II (khoá VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường; Chỉ thị 40 của ban Bí thư  về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ, kiểm điểm viêc thực hiện Nghị quyết hàng tháng và đề ra phương hướng hoạt động  cho tháng sau. Trong công tác đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo các tổ chuyên môn và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ chủ chốt các tổ chức trong nhà trường, cấp ủy đã có bàn bạc thống nhất, làm đúng nguyên tắc: Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối từ khâu chọn người đến giao nhiệm vụ và chỉ đạo bầu cử đúng với nghị quyết đã thống nhất.

       - Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng ở chi bộ hàng tháng đúng quy định, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc học tập Nghị quyết của Đảng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng viên thực hiện vai trò người tuyên truyền, giáo dục và là thành viên tích cực trong sinh hoạt các đoàn thể quần chúng.

       - Tổ chức thực hiện đúng qui chế hoạt động của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng tập thể chi bộ ngày một vững mạnh.

       - Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giúp đỡ chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị, kết nạp 04 đảng viên, tham gia học lớp đảng viên mới 03 đảng viên dự bị, lớp cảm tình đảng có 4 quần chúng ưu tú tham gia.

      * Kết quả phân loại chi bộ và đảng viên trong các năm của nhiệm kỳ

       - Năm 2015

       + Tập thể: Chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

       + Cá nhân:

Số đảng viên được đánh giá phân tích chất lượng: 14 đ/c

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đ/c       - Tỷ lệ: 7,15 %

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:  12 đ/c             - Tỷ lệ: 85,7 %

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 01 đ/c                    - Tỷ lệ: 7,15 %

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đ/c           - Tỷ lệ: 0 %

Đảng viên được Đảng ủy xã tặng giấy khen: 01 đ/c ( Hoàng Thế Hiến)

        - Năm 2016

       + Tập thể: Chi bộ trong sạch vững mạnh

       + Cá nhân:

           Số đảng viên được đánh giá phân tích chất lượng: 12/13 đ/c

           Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đ/c      - Tỷ lệ: 8,3%

           Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:  11 đ/c              - Tỷ lệ: 91,7%

           Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 0 đ/c                      - Tỷ lệ: 0 %

           Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đ/c           - Tỷ lệ: 0 %

           Đảng viên được Đảng ủy xã tặng giấy khen: 01 đ/c ( Hoàng Thế Hiến)

       3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

        - Chi bộ luôn chăm lo chỉ đạo cho các đoàn thể trong trường hoạt động theo chức năng của mình như công tác Công đoàn, Chi đoàn giáo viên, Liên đội TNTP Hồ Chí Minh.

       - Công đoàn: Đã tổ chức làm tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và lao động. Công đoàn thực sự là tổ ấm của đơn vị và động viên đoàn viên, lao động làm tốt công việc chuyên môn của nhà trường, đồng thời luôn đề xuất tham mưu lên nhà trường những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và lao động về đời sống, chế độ chính sách... Công đoàn đã tích cực cùng với nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, đã động viên đoàn viên và lao động tuyên truyền vận động HS đến trường.

       - Hằng  năm, Chi bộ đều chỉ đạo Chi đoàn giáo viên tiến hành Đại hội nhiệm kỳ theo đúng sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, phân công đảng viên ứng cử vào BCH, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới, lãnh đạo các hoạt động của Liên đội TNTPHCM, nhờ đó mà Liên đội đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của chi bộ và nhà trường đề ra. Tạo nên không khí sôi nổi, cuốn hút giáo viên và học sinh tham gia; các phong trào thi đua  học tập và rèn luyện trong học sinh được cải tiến, phong phú hơn về nội dung. Các em học sinh đã có ý thức hơn trong việc  tham gia xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

       * Kết quả đạt được về các tổ chức đoàn thể

       - Công đoàn: Công đoàn vững mạnh các năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017.

       - Chi đoàn: Vững mạnh các năm 2016, 2017.

       - Liên Đội: Vững mạnh xuất sắc các năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017.

       4. Sự lãnh đạo của Ban chi ủy đối với công tác xây dựng Đảng

        - Công tác xây dựng Đảng luôn được Ban chi ủy quan tâm đúng mức. Ban chi ủy luôn nghiêm túc trong công tác xây dựng Ban chi ủy đảm bảo đoàn kết, thống nhất cao, có uy tín trước chi bộ, trước quần chúng và trước nhân dân. Công tác giáo dục đảng viên luôn được Ban chi ủy chú trọng, nhắc nhỡ kịp thời các sai sót, kiên quyết đấu tranh chống những thói hư, tật xấu còn tồn tại trong bản thân mỗi người đảng viên; xữ lý đúng mức các đảng viên vi phạm và luôn yêu cầu đảng viên phải gương mẫu, tận tụy với công việc ở mọi nơi, mọi lúc.

      - Với công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Ban chi ủy quan tâm, cá nhân đứng đầu các tổ chức đoàn thể đều là đảng viên nên công tác này có nhiều thuận lợi. Trong sinh hoạt đảng đều đánh giá xác đáng, chỉ ra việc làm được, việc chưa làm được và yêu cầu khắc phục vì vậy hiệu quả công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt được khá cao.

       II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

        Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ còn có một số tồn tại, hạn chế sau:

        - Một số đồng chí đảng viên có khi chưa thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, chưa thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm.

       - Năm 2015 Chi bộ chưa đạt trong sạch vững mạnh, còn có 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

       - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên hiệu quả chưa cao.

       D. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

       I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

       1.Ưu điểm

       - Chi bộ xây dựng được quy chế làm việc thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nghiên cứu kỹ các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của lãnh đạo cấp trên, từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần, đạo đức, nghề nghiệp nhà giáo cho đội ngũ.

       - Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên phụ trách các  đoàn thể nhằm tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường ngày một tốt hơn.

       - Công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá thu được nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện.

       - Tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đoàn kết, cùng một mục tiêu phấn đấu chung là sự phát triển của sự  nghiệp giáo dục trên địa bàn. Mỗi một cán bộ, giáo viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác quản lý luôn có sự đổi mới về cách làm và coi trọng tính hiệu quả.

        - Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và  phong phú hơn về nội dung hoạt động; an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường luôn được giữ vững.

        2. Tồn tại, hạn chế

        - Một số ít đảng viên còn hạn chế về từng mặt, đôi lúc, đôi khi chưa thực sự gương mẫu, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiêm của mình dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao, tính thuyết phục với quần chúng còn hạn chế .

       - Chất lượng giáo dục: Chất lượng mũi nhọn còn chưa cao, một bộ phận HS đi học thiếu chuyên cần, chưa có ý thức vươn lên trong học tập.

       - Chất lượng của đội ngũ giáo viên, nhân viên một số chuyển biến còn chậm về năng lực sư phạm, chuyên môn và nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có mặt còn chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện hiện nay.

        II. NGUYÊN NHÂN

        1. Nguyên nhân của những thành công

        - Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát từ Ban Thường vụ Đảng ủy. Từ đó Chi bộ xác định đúng vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trên mọi lĩnh vực; đề ra phương hướng chỉ đạo đúng đắn, đem lại hiệu quả.

        - Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, trách nhiệm cao, có ý thức xây dựng tập thể chi bộ và nhà trường ngày càng vững mạnh; không ngại khó khăn vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.       

        - Tập thể Ban chi ủy có năng lực lãnh đạo, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, gương  mẫu trước mọi người, đoàn kết, thống nhất ý chí xây dựng tập thể ngày một vững mạnh.

       2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

       - Việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả chưa cao.

       - Tinh thần phấn đấu vươn lên, xây dựng trường, lớp, ý thức đầu tư cho chuyên môn và sự tận tụy, chăm lo nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở một số đảng viên còn hạn chế.

        - Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của nhà trường trên một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, công tác kiểm tra, đôn đốc, đôi khi chưa kịp thời.

        - Cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn thiếu chưa đáp ứng được cho yêu cầu cao của giáo dục hiện tại và tương lai.

       IIIBÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Từ thực tiễn quá trình thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

       - Chi bộ phải thường xuyên quán triệt và vận dụng các quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước xây dựng chương trình hành động từng năm học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

       - Thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh về mọi mặt. Tích cực chỉ đạo hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.  

       - Ban chi ủy Chi bộ cần nêu cao được vai trò trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, điều hành nhà trường từng bước nâng dần chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho HS. Trong chỉ đạo phải thực sự dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, tạo mối gắn kết chặt chẽ với chuyên môn các tổ chức công đoàn, chi đoàn giáo viên, liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tham gia thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ và hoàn thành nhiệm vụ năm học cũng như giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện

 

                                                                                                                       Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

         Căn cứ vào Điều lệ Đảng khóa XII, chấp hành sự chỉ đạo của Đảng bộ xã Thanh Thạch và căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Chi bộ Trường THCS Thanh Thạch xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

   I. PH ƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

        Nhiệm kỳ 2017- 2020 là những năm học tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW của BCH TW Đảng lần thứ 8(Khóa XI) ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; triển khai chương trình hành động của ngành thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 theo quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính Phủ; Chỉ thị 05-CT/TW “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để tăng trưởng về cơ sở vật chất, bộ mặt nhà trường ngày một thay đổi đảm bảo khang trang hơn, hấp dẫn hơn để thu hút các em đến với nhà trường;  tạo được môi trường thân thiện, kỷ cương, nề nếp, duy trì tốt sỉ số, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để học sinh có điều kiện phát triển toàn diện.

        II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

        - Huy động trẻ HTCTTH vào lớp 6 các năm học đạt 100%

        - Giữ vững và duy trì sĩ số 100%.

        - Chất lượng 2 mặt giáo dục các năm học:

        + Xếp loại hạnh kiểm: Tốt, khá trên 90%, không có loại yếu.

        + Xếp loại văn hóa: Giỏi,  khá trên 40% ; Yếu: Dưới 5%.

         - Tốt nghiệp THCS 100%.

         - Chất lượng mũi nhọn: có trên 3 giải cấp huyện mỗi năm học.

         - Giữ vững và nâng cao dần các chuẩn về PCGDTH M3, PCGDTHCS M2 và XMC M2.

         - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nói và làm theo Nghị quyết, qui chế nhà trường và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động. 

         - Phấn đấu mỗi năm học có ít nhất 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 12 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và các cấp khen.

         - Trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp 2 đến 3 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị.

         - Trong các năm có 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         - Duy trì đạt chuẩn đơn vị văn hóa cấp huyện

         - Phấn đấu chi bộ, nhà trường và các tổ chức trong nhà trường hằng năm đạt:

         + Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

         + Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến.

         + Công đoàn: Vững mạnh

         + Chi đoàn: Vững mạnh.

         + Liên đội: Vững mạnh xuất sắc.

        III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

    1. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chuyên môn, an ninh trường học.

        - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác chuyên môn, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       - Tổ chức xây dựng kế hoạch nhà trường phù hợp với tầm nhìn chiến lược và các chương trình hành động của nhà trường những năm trước mắt và lâu dài.

       - Đổi mới hình thức quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; nâng cao tay nghề cho đội ngũ.

       - Quản lý chặt chẽ thời gian thực hiện và chương trình các môn học, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm đạt kết quả học tập cao trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo các quy định hiện hành.

       - Thực hiện giáo dục toàn diện để mỗi học sinh có phẩm chất đạo đức nền tảng của một công dân tốt, phát triển tối đa tiềm năng của mỗi học sinh; tăng cường giáo dục hướng nghiệp để mỗi học sinh có khả năng sẵn sàng định hướng vào một lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với tiềm năng sẵn có của mình.

       - Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các hoạt động trong trường đảm bảo  khoa học, khách quan, công bằng; tiếp nhận và sử dụng các thông tin phản hồi để tư vần, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

       - Xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường giáo dục thân thiện; cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và lành mạnh.

       - Tổ chức các phong trào thi đua, động viên, khích lệ và trân trọng các thành tích của giáo viên, học sinh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên,  nhân viên.

       - Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động giáo dục có hiệu quả.

       - Tham mưu tích cực cho Đảng và Chính quyền địa phương để tăng trưởng về cơ sở vật chất cho nhà trường.

        - Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện công khai tài chính, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong nhà trường, đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

       - Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông; chủ động ngăn ngừa, khắc phục biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực khác.

       - Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động; có quy chế bố trí, điều động giáo viên luân phiên dạy các bản; bố trí công tác đúng phần hành đảm bảo sự công bằng trong tổ chức; xây dựng quy chế hoạt động chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức đầu các năm học đúng quy định.

       - Xây dựng và thực hiện tốt an toàn an ninh trường học.

       - Chấp hành các quy định về thực hiện chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương; chủ động xây dựng phương án  bảo vệ trật tự an ninh và tài sản nhà trường.

    2. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

        - Giáo dục tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh; xây dựng tình đoàn kết , hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, làm cho mọi người hiểu đúng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chống các biểu hiện tự do vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm.

        - Ban chi ủy phải chủ động nắm bắt tình hình thực tế, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và trong nhân dân; kịp thời xây dựng chủ trương, kế hoạch, biện pháp để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ; mỗi một đảng viên phải hết sức gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, thực hiện quy chế chuyên môn, tận tụy trong mọi công việc.

        - Nhà trường làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khuyến khích những nhân tố tích cực công tác, trong học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực đi ngược lại mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục.

        - Công đoàn làm đúng chức năng tuyên truyền giáo dục về pháp luật, làm cho đoàn viên nhận thức đầy đủ quyền, lợi ích gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Công đoàn thường xuyên triển khai nghiên cứu học tập hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động của ngành giáo dục và quản lý viên chức, tuyên truyền giá trị các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.  

         - Công đoàn thường xuyên động viên, nhắc nhở, tạo điệu kiện cho đoàn viên và lao động hiểu và thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đảng viên, đoàn viên phải cụ thể hóa chương trình, nội dung để có chương trình hành động, tận tụy phụng sự nhân dân, luôn luôn duy trì được tình đồng chí, đồng nghiệp; biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

    3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

        - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Cấp ủy tham gia cùng Hội đồng trường xem xét việc bổ nhiệm những viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, đúng chuyên môn, có uy tín trong đội ngũ để lãnh đạo, quản lý chuyên môn các tổ, khối. Thường xuyên theo dõi, giám sát tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, uy tín để có hướng điều chỉnh kịp thời; có kề hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

        - Tập thể Ban giám hiệu phải có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác tổ chức và cán bộ; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ nhà trường; xây dựng quy chế làm việc trong Ban giám hiệu, Ban giám hiệu với các tổ, khối một cách chặt chẽ.

        - Cấp ủy nhận xét đánh giá cán bộ, kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc. Cấp ủy cùng Hội đồng trường và lãnh đạo nhà trường phối hợp làm việc theo quy định của Luật giáo dục; cấp ủy tham gia giới thiệu nhân sự bầu cử vào BCH công đoàn, BCH chi đoàn; đảng viên được phân công tham gia lãnh đạo trong thành phần BCH các tổ chức trên phải thực sự gương mẫu, thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm.

        - Xây dựng quy chế làm việc của tập thể Ban chi ủy, của Ban chi ủy với Ban giám hiệu, BCH công đoàn và BCH chi đoàn.

        4. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

         - Công đoàn thường xuyên củng cố tổ chức, thực hiện đúng chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho viên chức và lao động; chức năng tham gia quản lý; chức năng giáo dục. Giữa nhà trường và công đoàn phải có mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp nhịp nhàng, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên. Công đoàn giám sát chi bộ thực hiện nghị quyết, giám sát nhà trường quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản; cùng với chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong đội ngũ, kịp thời phản ánh với Ban chi ủy và Ban giám hiệu để giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất, thắc mắc của đội ngũ; tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các quy định của nhà trường.  

        - Chi đoàn nhà trường tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng đảm bảo đúng quy định, có chất lượng. Ban chấp hành chi đoàn phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong mọi lúc, mọi khi, đối với mọi công việc; giáo dục, động viên lực lượng đoàn viên chấp hành tốt các quy định của Đoàn cấp trên, tích cực học hỏi để không ngừng nâng cao năng lực công tác, đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của ngành và gương mẫu chấp hành các quy định của nhà trường và các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác lãnh đạo Liên đội thiếu niên tiền phong trong nhà trường.

         5. Xây dựng Chi bộ  trong sạch vững mạnh

  5.1. Chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng chi bộ TSVM

        - Ban chi ủy luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình, đi đầu trong việc đẩy mạnh viêc học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng trau dồi đạo đức, tăng cường học tập để nâng cao năng lực và hiệu quả công tác. Tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị,  chủ thể lãnh đạo; tổ chức cho đảng viên, quần chúng tham gia tiếp thu Nghị quyết của TW, của cấp ủy cấp trên.

       - Ban chi ủy tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng cho chi ủy và từng đảng viên. Ban chi ủy phải thực sự đoàn kết, gương mẫu trong mọi lời nói và hành động; được quần chúng tín nhiệm; đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chi bộ đảm bảo Trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

       - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, trên cơ sở lấy hiệu quả công việc được giao làm thước đo.

       -  Ban chi ủy thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương đảng viên tích cực, kiểm điểm nghiêm túc đảng viên vi phạm; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Tổ chức sinh hoạt chi bộ và thu đảng phí đúng quy định, sử dụng nguồn tài chính này đúng mục đích và nguyên tắc tài chính.

        - Ban chi ủy thường xuyên giữ mỗi liên hệ với các cơ sở đảng nơi đảng viên cư trú để nắm bắt tình hình gia đình và bản thân đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách  của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hương ước của thôn xóm.

   5.2. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

        - Thực hiện phương châm chăm lo công tác thanh niên, xác định rõ xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước.

        - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giữa Chi bộ Đảng với tổ chức Đoàn, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên; chăm lo công tác phát triển đảng viên mới về cả số lượng và chất lượng, chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn để kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên.

         IV. KẾT LUẬN

         Nhiệm kỳ 2015 - 2017 gắn liền với những năm cuối trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 - 2020 và góp phần với thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thạch lần thứ III. Đại hội Chi bộ lần này cần tập trung thảo luận nghiêm túc để đóng góp ý kiến bổ sung cho bản báo cáo thêm đầy đủ, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Toàn thể đảng viên Chi bộ trường THCS Thanh Thạch nêu cao ý chí chiến đấu, tập trung phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục tồn tại, khuyết điểm, giữ vững đoàn kết, nổ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra./.

 

                                                                                                                                                                                               T/M CHI ỦY

                                                                                                                                                                                                  BÍ THƯ

 

 

                                                                                                                                                                                     Nguyễn Thanh Lương

                        

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình