Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021

11/30/2020 9:58:36 AM
Căn cứ Công văn số 2738/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Công văn số 511/PGD&ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc kiểm tra cuối kỳ năm học 2020-2021; Kế hoạch số 57/KH-THCS ngày 25 tháng 10 năm 2020 của trường THCS Thanh Thạch về kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Thanh Thạch xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ năm học 2020 - 2021 như sau:

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

Số: 68/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Thạch, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH
KIỂM TRA GIỮA KỲ, CUỐI HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ công văn số 444/PGD&ĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2020 của phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021; Công văn số 2738/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Công văn số 511/PGD&ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc kiểm tra cuối kỳ năm học 2020-2021; Kế hoạch số 57/KH-THCS ngày 25 tháng 10 năm 2020 của trường THCS Thanh Thạch về kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Thanh Thạch xây dựng kế hoạch về kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ năm học 2020-2021 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Nhằm kiểm tra, nhận xét, đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh trong năm học 2020-2021;

Kết quả kiểm giữa kỳ, kiểm tra học kỳ là cơ sở để lãnh đạo đơn vị, giáo viên đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện của đơn vị, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng dạy học.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh giữa kỳ, cuối học kỳ phải được thực hiện theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 2738/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ năm học 2020-2021; Công văn số 511/PGD&ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc kiểm tra học kỳ năm học 2019-2020.

Thực hiện kiểm tra giữa kỳ, học kì ở tất cả các môn học theo hướng dẫn của Phòng và Sở GD&ĐT và có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra học kỳ bằng văn bản. Việc tổ chức biên soạn đề, sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng yêu cầu của chương trình, đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối. (có quyết định riêng)

Việc tổng hợp báo cáo kết quả học tập xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh THCS trong học kỳ phải đảm bảo đúng quy trình, tính trung thực, chính xác theo đúng thời gian quy định. Những thông tin về đánh giá, xếp loại phải được công khai minh bạch cho giáo viên và học sinh biết.

 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. MÔN KIỂM TRA VÀ PHÂN CẤP RA ĐỀ.

1. Kiểm tra giữa học kỳ:

- Kiểm tra giữ học kỳ được tiến hành cho tất cả các môn tham gia đánh giá bằng điểm và đánh giá bằng nhận xét.

- Giáo viên dạy môn nào, khối lớp nào thì ra đề kiểm tra giữa học kỳ cho môn đó, khối đó.

2. Kiểm tra học kỳ:

2.1. Học kỳ I

- Kiểm tra theo kế hoạch và đề chung của phòng GD&ĐT cho 04 môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh và 01 môn do phòng tự chọn (sẽ thông báo sau)

- Kiểm tra theo kế hoạch và đề của nhà trường cho các môn: Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Sinh học, GDCD, Hóa học. (Trong này sẽ có 01 môn kiểm tra theo đề của phòng)

- Riêng các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Công nghệ, Tin học giáo viên tự kiểm tra theo tiến độ chương trình.

2.2. Học kỳ II

- Kiểm tra theo kế hoạch và đề chung của phòng GD&ĐT cho 09 môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Sinh học, GDCD, Hóa học.

- Riêng các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Công nghệ, Tin học giáo viên tự kiểm tra theo tiến độ chương trình.

II. ĐỀ KIỂM TRA

1. Tổ chức ra đề

- Đề kiểm tra các môn (trừ Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục) có hình thức và cấu trúc theo hướng dẫn tại Công văn 1516/SGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2018 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình về đánh giá kết quả tập huấn và thống nhất nội dung triển khai thực hiện về kiểm tra đánh giá kết quả dạy học.

- Riêng môn Tiếng Anh: 

+ Phần kiểm tra viết: 45 phút (8 điểm); gồm 04 phần: nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; kết hợp hai hình thức tự luận và trắc nghiệm (phần trắc nghiệm chiếm từ 25% đến 30%); có ít nhất 02 dạng câu hỏi/bài tập cho mỗi kỹ năng/phần với định hướng đánh giá năng lực của học sinh. Tỷ lệ điểm giữa các phần trong bài kiểm tra chênh lệnh nhau không quá 5%. Mỗi bài kiểm tra có từ 30 đến 50 câu hỏi ở cả 4 mức độ theo tỷ lệ: 30% nhận biết, 40% thông hiểu, 20% vận dụng, 10% vận dụng cao.

- Phần kiểm tra nói: Được tổ chức kiểm tra sau khi kiểm tra viết xong với tỷ trọng điểm số của kỹ năng chiếm 20% của kết quả toàn bài (2,0 điểm). Chấm trực tiếp vào phiếu chấm.

- Đề kiểm tra có 02 mã đề (mã đề 01, mã đề 02). 

- Học sinh khuyết tật các trường hạ chuẩn để đánh giá theo văn bản hướng dẫn.

2. In sao đề

- Nhà trường in sao đề cho học sinh đối với những môn của kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ.

3. Thời gian làm bài

- Các môn Ngữ văn, Toán học: Thời gian làm bài 90 phút;

- Môn Tiếng Anh: Phần viết kiểm tra 45 phút, phần nói kiểm tra riêng.

- Môn Công nghệ: Phần lý thuyết 45 phút, phần thực hành 45 phút.

- Các môn còn lại: 45 phút;

4. Tổ chức kiểm tra

4.1. Kiểm tra giữa học kỳ

- Giáo viên tự tiến hành kiểm tra theo tiến độ của chương trình, khối mà mình dạy.

4.2. Kiểm tra cuối học kỳ

- Tiến hành kiểm tra theo lịch của nhà trường và phòng (có lịch cụ thể sau)

- Lập danh sách học sinh toàn khối theo vần a, b, c…., và bố trí 02 phòng kiểm tra/khối.

- Chuẩn bị 05 phòng thi, cụ thể:

+  Phòng thi số 1 – Phòng học lớp 7

+  Phòng thi số 2 – Phòng học lớp 8.1

+  Phòng thi số 3 – Phòng học lớp 6.1

+  Phòng thi số 4 – Phòng học lớp 6.2

+  Phòng thi số 5 – Phòng học lớp 9

Trong đó, mỗi phòng bố trí 24 chỗ ngồi.

- Mỗi phòng bố trí 02 giáo viên coi kiểm tra có chuyên ngành đào tạo không cùng với môn kiểm tra. (sẽ có bảng phân công coi kiểm tra cụ thể)

5. Tổ chức chấm.

5.1. Kiểm tra giữa học kỳ.

Giáo viên chủ động chấm và trả bài ở tuần học tiếp theo của tuần kiểm tra giữa học kỳ.

5.2. Kiểm tra cuối học kỳ.

- Tổ chức chấm đảm bảo quy trình và chấm chéo đối với các môn có đủ giáo viên (Ngữ văn, Lịch sử, Toán học).

- Tiến hành vào điểm và báo cáo cho tổ chuyên môn và nhà trường theo mẫu quy định.

III. CÁC MỐC THỜI GIAN CỤ THỂ

1. Kiểm tra giữa học kỳ.

- Tiến hành kiểm tra giữa kỳ theo tiến độ và theo tiết ở phân phối chương trình của môn học và khối lớp (khoảng tuần 9 của mỗi học kỳ)

- Đề kiểm tra được tổ chuyên môn duyệt ít nhất 01 tuần trước khi tiến hành kiểm tra.

2. Kiểm tra cuối học  kỳ.

2.1. Học kỳ I

          * Các môn thi theo đề của trường

- Từ ngày 14/12/2020 đến 19/12/2020: Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ I làm việc;

- Từ ngày 21/12/2020 đến 23/12/2020: Hội đồng duyệt đề kiểm tra học kỳ I làm việc;

- Ngày 24-25/12/2020: Hội đồng in sao đề kiểm tra học kỳ I làm việc;

- Từ 7h ngày 28/12/2020 đến 17h ngày 30/12/2020: Kiểm tra theo lịch của nhà trường;

- Từ ngày 7h ngày 31/12/2020 đến 02/01/2021: Chấm bài kiểm tra các môn thi theo đề của trường.

* Các môn thi theo đề của phòng

- Sáng 29/12/2020: Nhà trường cử người nhận đề tại Phòng GD&ĐT (bộ phận GDTrH);

- Từ ngày 04 đến 06/01/2021: Kiểm tra theo lịch quy định;

- Ngày 07/01/2021:

          + Buổi sáng: Nhà trường nộp bài về cụm;

          + Buổi chiều: Tham gia làm phách tại cụm;

- Từ ngày 08/01 đến 09/01/2021: Giáo viên các môn kiểm tra theo đề của phòng tham gia chấm bài tại cụm;

- Ngày 11/01/2021: Báo cáo kết quả kiểm tra và chất lượng 2 mặt giáo dục:

+ Giáo viên báo cáo cho tổ chuyên môn trước 8h.

+ Tổ chuyên môn báo cáo cho nhà trường trước 10h.

+ Nhà trường báo cáo cho phòng GD&ĐT trước 15h.

b. Học kỳ II

* Các môn thi theo đề của trường

- Từ ngày 19/4/2021 đến 24/4/2021: Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ II làm việc;

- Từ ngày 26/4/2021 đến 27/4/2021: Hội đồng duyệt đề kiểm tra học kỳ II làm việc;

- Ngày 28-29/4/2021: Hội đồng in sao đề kiểm tra học kỳ II làm việc;

- Từ 7h ngày 03/5/2021 đến 17h ngày 04/5/2021: Kiểm tra theo lịch của nhà trường;

- Từ ngày 7h ngày 05/5/2021 đến 06/5/2021: Chấm bài kiểm tra các môn thi theo đề của trường.

* Các môn thi theo đề của phòng

- Sáng 05/5/2021: Nhà trường cử người nhận đề tại Phòng GD&ĐT (bộ phận GDTrH);

- Từ ngày 07 đến 11/5/2021: Kiểm tra theo lịch quy định;

- Ngày 12/5/2021:

          + Buổi sáng: Nhà trường nộp bài về cụm;

          + Buổi chiều: Tham gia làm phách tại cụm;

- Từ ngày 13/5 đến 16/5/2021: Giáo viên các môn kiểm tra theo đề của phòng tham gia chấm bài tại cụm;

- Ngày 17/5/2021: Báo cáo kết quả kiểm tra và chất lượng 2 mặt giáo dục:

+ Giáo viên báo cáo cho tổ chuyên môn trước 10.

+ Tổ chuyên môn báo cáo cho nhà trường trước 15h.

- Ngày 18/5/2021: Nhà trường báo cáo cho phòng GD&ĐT trước 15h.

2.8. Nhiệm vụ của các bộ phận.

a. Nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ và thông báo kế hoạch đến tận tổ chuyên môn.

- Thành lập các tổ ra đề, duyệt đề, in sao đề.

          - Phân công người coi kiểm tra nghiêm túc, đúng quy định.

          - Tập hợp thống kê báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định.

          - Căn cứ vào PPCT từng môn học nhà trường cân đối số tiết để bố trí ôn tập, kiểm tra nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

          - Sau khi kiểm tra xong các trường tiếp tục dạy hết chương trình.

b. Các tổ chuyên môn.

- Phổ biến kế hoạch kiểm tra học kỳ đến từng giáo viên.

- Nhắc nhở giáo viên nằm trong hội đồng ra đề, duyệt đề thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức tập huấn lại quy chế đánh giá, xếp loại học sinh kèm theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và công văn số 1516/SGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về đánh giá kết quả tập huấn và thống nhất nội dung triển khai thực hiện về kiểm tra đánh giá kết quả dạy học cho tất cả giáo viên trong tổ.

          Trên đây là kế hoạch kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ năm học 2020-2021 của trường THCS Thanh Thạch yêu cầu các tổ chuyên môn và các giáo viên thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                                            

- Phòng GD&ĐT;
- Các tổ CM ;
- Lưu: VT.         

TM. BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     
Hoàng Thế Hiến

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình