Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

10/11/2020 11:10:09 AM
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngày 06 tháng 10 năm 2020, Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành Quyết định số 52 /QĐ-THCS TT Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

Số: 52/QĐ-THCS TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
   

Thanh Thạch, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
Năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH :

         Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2020-2021 (có danh sách phân công kèm theo).

         Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch phù hợp với đặc thù công việc được giao.

         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi  nhận:

-  Phòng GD-ĐT (báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
-  Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Xuân Liệu 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN,
NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

(Kèm theo Quyết định số: 52/QĐ-THCS TT  ngày 06  tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Thanh Thạch)

 

1. Hiệu trưởng   

Phụ trách chung: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường theo chức trách, thẩm quyền.

Phụ trách các lĩnh vực công tác cụ thể sau:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; quản lý tổ chức bộ máy của nhà trường; Tiếp tục xây dựng bổ sung chiến lư­ợc phát triển giáo dục nhà trường giai đoạn tiếp theo;

- Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; chỉ đạo quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; chủ tài khoản, công tác kế hoạch, tài vụ, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất;  

- Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên và học sinh. Xếp loại đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên; Chủ tịch hội đồng xét nâng lương. Công tác phòng, chống tham những, tiêu cực, lãng phí;

- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc xét thấy cần thiết. Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Hiệu trưởng phụ trách và những công việc khác mà Hiệu trưởng thấy cần phải trực tiếp giải quyết;

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

- Trực tiếp phụ trách tổ văn phòng; Duyệt và kiểm tra hồ sơ của Tổ trưởng tổ văn phòng, các thành viên tổ KHTN; học bạ khối 6, 9;

- Phụ trách công tác xây KDDCLGD và xây dựng trường chuẩn Quốc gia;

- Phụ trách một số công tác khác theo thẩm quyền.

2. Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác chuyên môn, phụ trách phổ cập; phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn (CM);

- Trực tiếp phụ trách các tổ điều hành chỉ đạo hoạt động của 02 tổ chuyên môn; Duyệt, kiểm tra hồ sơ, sổ sách của tổ và các thành viên tổ KHXH và nhân viên y tế; tham mưu phân công giảng dạy, làm TKB;

- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, sinh hoạt tập thể, trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động về ANTT, ATGT, Y tế và vệ sinh môi trường; trưởng ban lao động.

- Quản lý, kiểm tra, nhận xét hồ sơ chuyên  môn của nhà trường: Sổ điểm chính và học bạ khối 6, 7; Lịch báo giảng, Sổ đầu bài toàn trường,

- Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn.

- Kí các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Những nhiệm vụ tác khác do Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền.

* Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng, trước phòng GD&ĐT và cấp trên về các lĩnh vực mình được phân công.

3. Nhiệm vụ của Tổng phụ trách Đội TNTP HCM

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM;

- Trực tiếp điều hành các buổi chào cờ đầu tháng, các ngày Lễ, Hội, các hoạt động chủ điểm, ngoại khoá, văn nghệ…

- Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, chỉ đạo đội cờ đỏ của nhà trường, theo dõi nền nếp kỷ luật, chuyên cần, vệ sinh của học sinh;

- Phối hợp với GVCN lớp giáo dục tuyền thống và đạo đức học sinh; giáo dục kỹ năng sống; tham gia giáo dục học sinh cá biệt, hòa nhập;

- Theo dõi công tác ATGT, ANTH

- Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội;

- Phụ trách các hoạt động văn nghệ, trong trường;

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công

4. Tổ trưởng chuyên môn.

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học; theo dõi thực hiện phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của tổ.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên trong tổ.

- Chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm cho các tổ viên.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ đối với giáo viên trong tổ.

- Điều hành các  hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ. (Sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề,  phân công dạy thay…).

-Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn ít nhất 2 lần trên một tháng định kì hoặc theo yêu cầu của BGH  

- Chấm công và theo dõi thi đua hàng tháng các thành viên trong tổ.

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công

(Riêng đối với đ/c Dương Thị Ngọc Ánh kiêm nhiệm thêm Bí thư chi đoàn có trách nhiệm điều hành chi đoàn thực hiện các kế hoạch có liên quan, các phong trào trong nhà trường, địa phương)

5.  Tổ phó chuyên môn:

-  Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

-  Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ CM.

-  Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được Ban giám hiệu phân công, hoặc tổ trưởng uỷ quyền.

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Tham gia một số hoạt động khác khi đựơc Ban giám hiệu hoặc tổ trưởng phân công.

6. Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn       

- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường;

- Phối hợp với giáo viên CN và các tổ chức khác để giáo dục toàn diện HS;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém khi được phân công.

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công

7. Nhiệm vụ của Giáo viên chủ nhiệm lớp

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên bộ môn còn thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh trong lớp chủ nhiệm;

-Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh thông qua sổ liên lạc hoặc các kênh thông tin khác để giáo dục học sinh; phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh;

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởngvà kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

-Báo cáo thường kỳ vào kỳ họp hàng tháng hoặc đột xuất về tình hình của lớp với BGH.

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

8. Tổ trưởng tổ văn phòng

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường;

- Điều hành các cuộc họp các hoạt động trong phạm vi tổ;

- Phân công và theo dõi lịch trực hành chính, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của tổ viên;

- Theo dõi việc tuân thủ thời gian làm việc hàng ngày của CB,GV, NV

- Thành viên ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Tham gia trực ban hành chính và trực trống

- Phân công sắp xếp, vệ sinh văn phòng, phòng Hội đồng theo quy định để tổ chức các hội nghị, lễ sơ kết, tổng kết…

- Thu và quản lý, sắp xếp gọn gàng hồ sơ minh chứng kiểm định chất lượng của trường.

Công tác văn thư

-  Nhận công văn đi, đến vào sổ theo quy định và chuyển cho Hiệu trưởng xử lý (nếu công văn của tổ chức đoàn thể thì in ra và chuyển đến người đứng đầu đoàn thể đó), lưu trữ công văn đi, đến.

- Soạn thảo các văn bản hành chính của trường, vào số văn bản đúng quy định và gửi đi kịp thời, đúng địa chỉ;

- Quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định.

- Quản lý học bạ, đóng dấu học bạ, sổ điểm theo quyđịnh, đúng thời gian;

- Quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định;

- Quản lý, nhận và trao trả các loại văn bằng, chứng chỉ của học sinh;

- Quản lý, ghi chép sổ đăng bộ;

- Phục chế các loại tài liệu của nhà trường khi được phân công;

- Chấp hành các nhiệm vụ khác của Hiệu trưởng hoặc Phó HT phân công.

- Làm báo cáo EMIP và báo cáo thống kê đầu năm, cuối năm học.

- Tham gia làm và quản lý hồ sơ KĐCL và trường chuẩn Quốc gia

Công tác Thủ quỹ:

-Tiếp nhận các khoản thu của trường theo kế hoạch của Hiệu trưởng và đôn đốc các GVCN lớp hoàn thành các khoản thu theo kế hoạch;

-  Đảm bảo chi đúng đủ theo yêu cầu chi của Hiệu trưởng;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

9. Phụ trách Thư viện: Đinh Thị Kiều Oanh

- Lập kế hoạch hoạt động thư viện theo chỉ đạo của cấp trên; thực hiện giới thiệu sách cho CBGVNV và học sinh trong trường;

- Lập sổ theo dõi việc mượn sử dụng sách, văn hóa phẩm hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng;

- Phân loại cụ thể về sách giáo khoa, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng;

- Hằng năm kiểm kê hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK qua việc sử dụng. Số sách thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung;

- Bảo quản, vệ sinh thường xuyên. Nhập kho các loại sách được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

- Thực hiện trực trống theo sự phân công của tổ Văn phòng.

- Quản lí, xử lí khu vực đổ rác

- Làm hồ sơ Phổ cập giáo dục theo sự phân công của Ban giám hiệu

- Cùng với tổ văn phòng sắp xếp văn phòng, phòng Hội đồng theo quy định để tổ chức các hội nghị, lễ sơ kết, tổng kết…

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD

* Các công việc khác do BGH phân công

10. Kế toán: Lâm Thị Hiếu

- Phụ trách công tác kế toán của nhà trường; Thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng, quý, năm theo chế độ quy định của Bộ tài chính và ngành cấp trên.

- Thực hiện lưu trữ các hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tài chính. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động giáo dục trong nhà trường đúng mục đích có hiệu quả.

- Hàng năm tiến hành tham mưu kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, những tài sản thanh lý phải có sự giám sát của Thanh tra nhân dân và bộ phận phụ trách.

- Thực hiện chế độ dự toán, thu chi có tính khả thi, đảm bảo tiết kiệm tài chính cho nhà trường.

- Hướng dẫn các bộ phận làm hoá đơn chứng từ khi thực hiện thanh quyết toán.

- Quản lý hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí Bảo hiểm y tế, chế độ chính sách của học sinh.

- Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

11. Phụ trách công tác Thiết bị trường học: Nguyễn Hữu Thắng

- Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

- Phân loại cụ thể về thiết bị dạy học, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng.

- Hằng năm kiểm tra hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng thiết bị qua việc sử dụng. Số sách, thiết bị thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung.

- Không cho học sinh, hoặc người không có trách nhiệm vào khu vực phòng thiết bị. Các thiết bị, tài sản có tên trong danh mục cấp về, khi kiểm tra thấy thiếu hoặc bị thất thoát mà không rõ lý do, thì nhân viên phụ trách phải chịu bồi thường. Các trường hợp đổ vỡ, hư hỏng đều phải lập biên bản hiện trạng và báo cáo Hiệu trưởng.

- Bảo quản, vệ sinh thường xuyên, không làm mất, hư hỏng tài sản, thiết bị nhà trường. Nhập kho các loại thiết bị được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

- Tham mưu tăng trưởng thiết bị, thi tự làm đồ dùng dạy học của gv

-Thực hiện trực trống theo sự phân công của tổ Văn phòng.

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Chấp hành các nhiệm vụ khác của Hiệu trưởng hoặc Phó HT phân công.

- Cùng với tổ văn phòng sắp xếp, vệ sinh văn phòng, phòng Hội đồng theo quy định để tổ chức các hội nghị, lễ sơ kết, tổng kết…

12. Phụ trách phòng Y tế nhà trường: Võ Thị Châu

- Lập kế hoạch về Y tế học đường trường học, quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị Y tế nhà trường;

- Phụ trách công tác bảo hiểm, công tác khám, sơ cấp cứu ban đầu cho CB,GV, NV và HS trong nhà trường khi có tai nạn xảy ra.

- Phụ trách công tác tuyên truyền công tác Y tế trường học, xây dựng kế hoạch ngoại khóa truyền thông về sức khỏe, dịch bệnh, chăm sóc răng miệng, ...

- Phụ trách công tác vệ sinh, bơm nước, lọc nước 

- Tham gia làm hồ sơ KDDCLGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi HT phân công.

Chú ý:

+ Toàn thể CB,GV, NV trong trường chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.

Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (sẽ có Quyết định bổ sung).

 Nơi  nhận:

- Phòng GD-ĐT (báo cáo)
- Như điều 3 (để thực hiện)
-  Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Trần Xuân Liệu

 


 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình